Zásady ochrany osobních údajů


Společnosti ALUTEC KK s.r.o. platné a účinné od 25. 5. 2018

Pokud jste naším obchodním partnerem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje a stáváte se subjektem údajů. My zodpovídáme za ochranu a zabezpečení osobních údajů stejně jako v případě osobních údajů našich zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání. Seznamte se tedy s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) a se Zákonem č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

I. Správce osobních údajů


Obchodní firma/Správce osobních údajů: ALUTEC KK s.r.o. (dále jen správce)
Spisová značka: C 258187 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 015 67 942
Sídlo: Zálužská 120, Záluží, 250 88 Čelákovice

II. Prohlášení
 

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • Osobní údaje zpracováváme pro jasně stanovený účel pouze na základě platného právního důvodu, a to zejména plnění smlouvy, oprávněného zájmu, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.
 • Shromažďujeme pouze základní osobní údaje, nikoliv citlivé typy osobních údajů.
 • Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření k zajištění maximální úrovně zabezpečení.
 • Všichni zaměstnanci a zpracovatelé osobních údajů jsou vázáni mlčenlivostí o zpracovávaných údajích.
 • Umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

III. Účel zpracování osobních údajů správcem
 

 • plnění obchodního vztahu (zpracování poptávek, vytváření nabídek, uzavírání objednávek/smluv, realizace dodávek, plnění záručního a pozáručního servisu)
 • zajišťování podpory prodeje zboží včetně marketingových způsobů
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu
 • ochrana práv správce, příjemce, nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • ochrana majetku, bezpečnost a ochrany zdraví při práci, požární ochrana
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • nabízení obchodu, nebo služeb
 • vytváření interních databází, analýz, prognóz a statistik
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • rozvoj lidských zdrojů
 • plnění zákonných povinností ze strany správce

IV. Kategorie subjektů údajů
 

 • zákazníci (klienti) správce
 • dodavatelé služeb
 • návštěvníci a osoby pohybující se v areálech správce
 • jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci
 • zaměstnanci správce
 • uchazeči o zaměstnání

V. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 

Osobní údaje získává správce přímo od subjektů údajů nebo z veřejně přístupných zdrojů (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, internetové katalogy a telefonní seznamy atd.), jde o tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, případně rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa aj. obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem rozvoje lidských zdrojů, podpisové vzory, fotokopie dokladu totožnosti za účelem identifikace účastníka výběrového řízení)

VI. Zpracovatelé osobních údajů
 

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a jsou zpřístupněny zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností. Dále mohou být správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravním společnostem, poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací, pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb a certifikačních služeb. Většina zpracovatelů má k osobním údajům subjektů omezený přístup pouze pro nezbytné účely zpracování. Dle rozsahu zpracování uzavřel správce s těmito zpracovateli Zpracovatelskou smlouvu/Prohlášení o mlčenlivosti. Seznam těchto zpracovatelů poskytne správce subjektu údajů na vyžádání.

VII. Ostatní příjemci osobních údajů
 

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

VIII. Ostatní účely zpracování
 

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely.

IX.

Používání souborů cookies
 

Pokud má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává správce chování z cookies umístěných na svých internetových stránkách pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy správce.

Používané typy souborů cookies:

 • Funkční cookies jsou nutné pro základní funkce stránky a ulehčují návštěvníkům pohyb po webu. Jsou povoleny vždy, jejich využívání umožňuje oprávněný zájem, správce je povinen o jejich využívání návštěvníky webu informovat.
 • Analytické cookies shromažďují neosobní informace, které pomáhají pochopit chování návštěvníků na webu. Pokud není souhlas zaškrtnut, je vypnuto odesílání dat do Google Analytics.
 • Marketingové cookies se využívají pro personalizaci reklamy, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tím hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Všechny soubory cookie používané serverem správce jsou používány v souladu se současným zákonem o cookies EU.
Soubory cookie lze kdykoli smazat; mohou se ale ztratit veškeré informace, které umožňují rychlejší a efektivnější přístup k webu včetně nastavení personalizace.
Nastavení použití souborů cookies je součástí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo je omezit na vybrané typy.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie lze nalézt v dokumentaci internetových prohlížečů nebo na následujících webových stránkách:

X. Doba zpracování osobních údajů
 

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu do vznesení požadavku na ukončení dalšího zpracování těchto údajů.

XI. Práva subjektu osobních údajů
 

V souvislosti s ochranou osobních údajů má subjekt údajů řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedeného e-mailu.
Právo na informace: je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Právo na přístup: subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.
Právo na doplnění a opravu: subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.
Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
 • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
 • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

XII. KONTAKT
 

Kontaktní email pro veškerou komunikaci týkající se osobních údajů: gdpr@aluteckk.cz

Děkujeme vám za čas, který jste strávili přečtením Informací o zpracování osobních údajů. Zde najdete úplné znění našich Všeobecných obchodních podmínek.

Za ALUTEC KK s.r.o.

David Kočí
jednatel